Oferowana w Poznaniu psychoterapia indywidualna opiera się na indywidualnych spotkaniach pacjenta z terapeutą. Mają one na celu poprawę jakości życia oraz samopoczucia pacjenta dzięki dokonaniu trwałych zmian w jego dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Sesja terapeutyczna odbywa się zwykla raz-dwa razy w tygodniu i zajmuje 50 min. Długoś trwania procesu terapeutycznego to sprawa indywidualna i w dużej mierze zależna od źródeł problemu, jakie dotykają pacjenta a także jego personalnych zapotrzebowań oraz od obopólnych ustaleń miedzy nim a terapeutą. Terapię krótkoterminową przeprowadza się przez kilka miesięcy, a długoterminową nawet kilka lat.

Psychoterapia indywidualna jest prowadzona przez wszystkich specjalistów

Cennik - 150-180 zł
To forma kontaktu obejmująca kilka sesji w trakcie których pacjent zgłasza swoje problemy (trudności, dolegliwości). Wspólna rozmowa z psychoterapeutą ma na celu ustalenie jakiego rodzaju pomocy potrzebuje zgłaszająca się osoba. W trakcie konsultacji ustalane są sposoby uczestniczenia w psychoterapii czy innej formie pomocy oraz cele, których ma ona dotyczyć.

Konsultacja psychologiczna jest prowadzona przez wszystkich specjalistów

Cennik - 150-180 zł
Psychodynamiczna terapia par pomaga partnerom w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących podłoże nieprawidłowych interakcji, a także w dzieleniu się nimi.

W psychodynamicznym ujęciu najczęściej proponuje się małżonkom podjęcie terapii indywidualnej - każda osoba z innym terapeutą. Ma ona na celu wzmocnienie ego poszczególnych osób w związku, uświadomienie istoty konfliktów wewnętrznych, które rzutują na wzajemną relacje oraz zrozumienie źródeł obecnego zachowania każdego z małżonków w kontekście historii życia i rozwoju osobowości każdego z nich. Staje się to podstawą do rozwiązania trudności małżeńskich przez samych małżonków.

Cennik - 180-200 zł
Na pierwszych konsultacjach zbierany jest pogłębiony wywiad od rodziców dotyczący rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania. Po ustaleniu celu i planu pracy z dzieckiem rozpoczynają się sesje terapeutyczne, które przyjmują formę zabawy lub też rozmowy w zależności od wieku pacjenta.
Często do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu dziecka niezbędna jest współpraca rodziców.
Pomoc seksuologiczna udzielana w Poznańskiej Pracowni Psychoterapii obejmuje następujące problemy: zaburzenia erekcji, zaburzenia podniecenia, bolesność podczas stosunku, przedwczesny wytrysk, zaburzenia orgazmu, trudności w komunikowaniu się w sferze seksualnej. Pierwsze spotkania mają charakter diagnostyczny. Spotkania jakkolwiek koncentrują się wokół funkcjonowania seksualnego często dotyczą także innych obszarów życia pacjenta. Seksualność nie jest bowiem wyizolowanym elementem doświadczenia ludzkiego, ale przenika i współtworzy każdą jego sferę.

Cennik - 140-150 zł
Podjęcie psychoterapii w grupie umożliwia zrozumienie natury swoich problemów oraz tego jaki jest jej mechanizm, który powoduje, że pewne trudności pomimo naszych starań powtarzają się w różnych sytuacjach i w relacji z różnymi osobami. W psychodynamicznej terapii grupowej kładzie się nacisk na to jakie relacje tworzą się między uczestnikami; jest to cenna przestrzeń służąca rozwijaniu umiejętności społecznych oraz pole do obserwowania tego jakie role przyjmujemy w kontakcie z innymi ludźmi i jak reagujemy na różne zachowania. Informacje na temat siebie możemy wówczas uzyskać nie tyle dzięki samopoznaniu, czy nawet relacji z terapeutą - jak to ma miejsce w terapii indywidualnej, ale również dzięki spostrzeżeniom różnych osób uczestniczących w grupie.

Podobnie jak w rodzinie ludzie uczą się jak sobie radzić w życiu między ludźmi, tak samo każda inne grupa, również terapeutyczna, może się stać środowiskiem kształtującym albo korygującym zachowania społeczne.

Dla kogo:

- dla osób, które cierpią wskutek nieszczęśliwych, niesatysfakcjonujących relacji z drugim człowiekiem, mają trudności w pracy, na studiach, w relacji małżeńskiej, ze swoimi dziećmi, rodzicami, partnerami. Dyskomfort psychiczny może przejawiać się w postaci objawów nerwicowych (obniżonego nastroju, bezsenności, niepokoju o przyszłość, stanów lękowych) albo ogólnego poczucia bycia nieszczęśliwym.

Zapisy:

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, w Poznaniu przy ulicy Sienkiewicza 8/4. Uczestnictwo w grupie poprzedzone zostanie bezpłatnymi konsultacjami indywidualnymi. Osoby zainteresowane ustaleniem terminu konsultacji i uczestnictwem w spotkaniach grupy terapeutycznej prosimy o kontakt.


Cennik - 140-150 zł
Socjoterapia to forma grupowych oddziaływań psychologicznych ukierunkowanych na młodzież przejawiającą trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym. Uczestnicy, wspomagani przez prowadzących, podejmują aktywności i różne zadania, które następnie są omawiane, co ma za zadanie stymulować rozwój nastolatków, pozwala kompensować ewentualne deficyty rozwojowe oraz uczy nowych, bardziej adekwatnych zachowań.

Dla kogo:

Grupa socjoterapeutyczna przeznaczona jest dla młodzieży o różnorakich trudnościach, m.in.: zaburzenia zachowania (nieprzestrzeganie zasad społecznych, niewypełnianie obowiązku szkolnego, niska motywacja do nauki), zahamowania (nieśmiałość, lęki w kontaktach z rówieśnikami), niskie poczucie własnej wartości czy nadpobudliwość. W/w trudności można w sposób optymalny korygować w trakcie trwania grupy.

Zapisy:

Spotkania grupy socjoterapeutycznej odbywać się będą w siedzibie Poznańskiej Pracowni Psychoterapii przy ul. Staszica 2/11. Uczestnictwo w grupie poprzedzone zostanie bezpłatnymi konsultacjami z rodzicami i nastolatkiem/nastolatką. Osoby zainteresowane ustaleniem terminu konsultacji i uczestnictwem w spotkaniach grupy prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia.
Spotkania grupowe trwają 120 minut (terminy ustalone wcześniej według harmonogramu). Aktualnie prowadzony jest nabór do grupy przewidzianej na czas 07.03.2018 r. – 26.06.2019 r. (z wyłączeniem świąt, wakacji, ferii itp.). Rekrutacja trwa do 28.02.2018 r.

Cennik - 140-150 zł
Forma spotkania której celem jest przywrócenie u pacjenta zdolności do samodzielnego pokonania lub złagodzenia objawów reakcji stresowej, zapobierzenie przejścia kryzysu w stan ostry lub chroniczny. Kryzys ma miejsce wtedy gdy w wyniku zdarzenia losowego lub nowej sytuacji życiowej, człowieka ogarnia nadmierny stres, czyniąc go niezdolnym do prawidłowego funkcjonowania. Może przejawiać się dużym napięciem emocjonalnym, poczuciem bezradności, uczuciem przerażenia, rozpaczy lub wrogości, obawą przed utratą kontroli.

Superwizja jest niezbędnym narzędziem efektywnej pracy i rozwoju zawodowego. Poprzez ugruntowanie teoretyczne, wymianę doświadczeń, wprowadza rozumienie, pozwala reflektować przeciwprzeniesienie oraz procesy zachodzące w relacji terapeutycznej i pomocowej. Przeciwdziała wypaleniu zawodowemu i jego konsekwencjom.

Interwencja w kryzysie jest prowadzona przez wszystkich specjalistów

Cennik - 140-150 zł
Proces diagnozy wymaga 3 - 4 spotkań z neuropsychologiem, w trakcie których przeprowadzony zostanie wywiad,
dokonywana jest analiza dotychczasowej dokumentacji medycznej, diagnostyka w oparciu o narzędzia neuropsychologiczne
oraz wydawana jest opinia. Celem badania jest ocena procesów poznawczych Pacjenta - w szczególności zdefiniowanie głównych deficytów,
jak i zasobów oraz określenie możliwej etiologii powstałych trudności.

Na badanie należy zabrać ze sobą:
 • karty informacyjne ze szpitala z oddziałów: neurologii, neurochirurgii, intensywnej terapii, psychiatrii, rehabilitacji neurologicznej,
 • opisy badań obrazowych mózgu (tomografia lub rezonans głowy),
 • wyniki dotychczasowych badań lub opinii psychologa, neuropsychologa i/lub neurologopedy,
 • wyniki diagnoz integracji sensorycznej,
 • świadectwa szkolne, w których opisywano obraz funkcjonowania dziecka w szkole
 • listę przyjmowanych leków,
 • okulary do czytania, aparat słuchowy.


 • Koszt jednej wizyty w ramach diagnozy neuropsychologicznej - 200 zł
  Koszt wydania opinii - 150 zł

Psychoterapia indywidualna

Oferowana w Poznaniu psychoterapia indywidualna opiera się na indywidualnych spotkaniach pacjenta z terapeutą. Mają one na celu poprawę jakości życia oraz samopoczucia pacjenta dzięki dokonaniu trwałych zmian w jego dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Sesja terapeutyczna odbywa się zwykla raz-dwa razy w tygodniu i zajmuje 50 min. Długoś trwania procesu terapeutycznego to sprawa indywidualna i w dużej mierze zależna od źródeł problemu, jakie dotykają pacjenta a także jego personalnych zapotrzebowań oraz od obopólnych ustaleń miedzy nim a terapeutą. Terapię krótkoterminową przeprowadza się przez kilka miesięcy, a długoterminową nawet kilka lat.

Psychoterapia indywidualna jest prowadzona przez wszystkich specjalistów

Cennik - 150-180 zł

Konsultacja psychologiczna

To forma kontaktu obejmująca kilka sesji w trakcie których pacjent zgłasza swoje problemy (trudności, dolegliwości). Wspólna rozmowa z psychoterapeutą ma na celu ustalenie jakiego rodzaju pomocy potrzebuje zgłaszająca się osoba. W trakcie konsultacji ustalane są sposoby uczestniczenia w psychoterapii czy innej formie pomocy oraz cele, których ma ona dotyczyć.

Konsultacja psychologiczna jest prowadzona przez wszystkich specjalistów

Cennik - 150-180 zł

Terapia par

Psychodynamiczna terapia par pomaga partnerom w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących podłoże nieprawidłowych interakcji, a także w dzieleniu się nimi.

W psychodynamicznym ujęciu najczęściej proponuje się małżonkom podjęcie terapii indywidualnej - każda osoba z innym terapeutą. Ma ona na celu wzmocnienie ego poszczególnych osób w związku, uświadomienie istoty konfliktów wewnętrznych, które rzutują na wzajemną relacje oraz zrozumienie źródeł obecnego zachowania każdego z małżonków w kontekście historii życia i rozwoju osobowości każdego z nich. Staje się to podstawą do rozwiązania trudności małżeńskich przez samych małżonków.

Cennik - 180-200 zł

Terapia dzieci i młodzieży

Na pierwszych konsultacjach zbierany jest pogłębiony wywiad od rodziców dotyczący rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania. Po ustaleniu celu i planu pracy z dzieckiem rozpoczynają się sesje terapeutyczne, które przyjmują formę zabawy lub też rozmowy w zależności od wieku pacjenta.
Często do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu dziecka niezbędna jest współpraca rodziców.

Cennik - 140-150 zł

Konsultacje seksuologiczne

Pomoc seksuologiczna udzielana w Poznańskiej Pracowni Psychoterapii obejmuje następujące problemy: zaburzenia erekcji, zaburzenia podniecenia, bolesność podczas stosunku, przedwczesny wytrysk, zaburzenia orgazmu, trudności w komunikowaniu się w sferze seksualnej. Pierwsze spotkania mają charakter diagnostyczny. Spotkania jakkolwiek koncentrują się wokół funkcjonowania seksualnego często dotyczą także innych obszarów życia pacjenta. Seksualność nie jest bowiem wyizolowanym elementem doświadczenia ludzkiego, ale przenika i współtworzy każdą jego sferę.

Cennik - 140-150 zł

Terapia grupowa

Podjęcie psychoterapii w grupie umożliwia zrozumienie natury swoich problemów oraz tego jaki jest jej mechanizm, który powoduje, że pewne trudności pomimo naszych starań powtarzają się w różnych sytuacjach i w relacji z różnymi osobami. W psychodynamicznej terapii grupowej kładzie się nacisk na to jakie relacje tworzą się między uczestnikami; jest to cenna przestrzeń służąca rozwijaniu umiejętności społecznych oraz pole do obserwowania tego jakie role przyjmujemy w kontakcie z innymi ludźmi i jak reagujemy na różne zachowania. Informacje na temat siebie możemy wówczas uzyskać nie tyle dzięki samopoznaniu, czy nawet relacji z terapeutą - jak to ma miejsce w terapii indywidualnej, ale również dzięki spostrzeżeniom różnych osób uczestniczących w grupie.

Podobnie jak w rodzinie ludzie uczą się jak sobie radzić w życiu między ludźmi, tak samo każda inne grupa, również terapeutyczna, może się stać środowiskiem kształtującym albo korygującym zachowania społeczne.

Dla kogo:

- dla osób, które cierpią wskutek nieszczęśliwych, niesatysfakcjonujących relacji z drugim człowiekiem, mają trudności w pracy, na studiach, w relacji małżeńskiej, ze swoimi dziećmi, rodzicami, partnerami. Dyskomfort psychiczny może przejawiać się w postaci objawów nerwicowych (obniżonego nastroju, bezsenności, niepokoju o przyszłość, stanów lękowych) albo ogólnego poczucia bycia nieszczęśliwym.

Zapisy:

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, w Poznaniu przy ulicy Sienkiewicza 8/4. Uczestnictwo w grupie poprzedzone zostanie bezpłatnymi konsultacjami indywidualnymi. Osoby zainteresowane ustaleniem terminu konsultacji i uczestnictwem w spotkaniach grupy terapeutycznej prosimy o kontakt.

Cennik - 140-150 zł

Grupa Socjoterapeutyczna

Socjoterapia to forma grupowych oddziaływań psychologicznych ukierunkowanych na młodzież przejawiającą trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym. Uczestnicy, wspomagani przez prowadzących, podejmują aktywności i różne zadania, które następnie są omawiane, co ma za zadanie stymulować rozwój nastolatków, pozwala kompensować ewentualne deficyty rozwojowe oraz uczy nowych, bardziej adekwatnych zachowań.

Dla kogo:

Grupa socjoterapeutyczna przeznaczona jest dla młodzieży o różnorakich trudnościach, m.in.: zaburzenia zachowania (nieprzestrzeganie zasad społecznych, niewypełnianie obowiązku szkolnego, niska motywacja do nauki), zahamowania (nieśmiałość, lęki w kontaktach z rówieśnikami), niskie poczucie własnej wartości czy nadpobudliwość. W/w trudności można w sposób optymalny korygować w trakcie trwania grupy.

Zapisy:

Spotkania grupy socjoterapeutycznej odbywać się będą w siedzibie Poznańskiej Pracowni Psychoterapii przy ul. Staszica 2/11. Uczestnictwo w grupie poprzedzone zostanie bezpłatnymi konsultacjami z rodzicami i nastolatkiem/nastolatką. Osoby zainteresowane ustaleniem terminu konsultacji i uczestnictwem w spotkaniach grupy prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia.
Spotkania grupowe trwają 120 minut (terminy ustalone wcześniej według harmonogramu). Aktualnie prowadzony jest nabór do grupy przewidzianej na czas 07.03.2018 r. – 26.06.2019 r. (z wyłączeniem świąt, wakacji, ferii itp.). Rekrutacja trwa do 28.02.2018 r.

Cennik - 140-150 zł

Interwencja w kryzysie

Forma spotkania której celem jest przywrócenie u pacjenta zdolności do samodzielnego pokonania lub złagodzenia objawów reakcji stresowej, zapobierzenie przejścia kryzysu w stan ostry lub chroniczny. Kryzys ma miejsce wtedy gdy w wyniku zdarzenia losowego lub nowej sytuacji życiowej, człowieka ogarnia nadmierny stres, czyniąc go niezdolnym do prawidłowego funkcjonowania. Może przejawiać się dużym napięciem emocjonalnym, poczuciem bezradności, uczuciem przerażenia, rozpaczy lub wrogości, obawą przed utratą kontroli.

Superwizja jest niezbędnym narzędziem efektywnej pracy i rozwoju zawodowego. Poprzez ugruntowanie teoretyczne, wymianę doświadczeń, wprowadza rozumienie, pozwala reflektować przeciwprzeniesienie oraz procesy zachodzące w relacji terapeutycznej i pomocowej. Przeciwdziała wypaleniu zawodowemu i jego konsekwencjom.

Interwencja w kryzysie jest prowadzona przez wszystkich specjalistów

Cennik - 140-150 zł

Diagnoza neuropsychologiczna

Oferta diagnozy neuropsychologicznej w Pracowni skierowana jest do osób dorosłych:
 • Doświadczających trudności z pamięcią i koncentracją
 • Z chorobami neurologicznymi
 • Z podejrzeniem ADHD lub ADD
 • Z podejrzeniem zespołu otępiennego, łagodnych zaburzeń poznawczych

Proces diagnozy wymaga 3 - 4 spotkań z neuropsychologiem, w trakcie których przeprowadzony zostanie wywiad,
dokonywana jest analiza dotychczasowej dokumentacji medycznej, diagnostyka w oparciu o narzędzia neuropsychologiczne
oraz wydawana jest opinia. Celem badania jest ocena procesów poznawczych Pacjenta - w szczególności zdefiniowanie głównych deficytów,
jak i zasobów oraz określenie możliwej etiologii powstałych trudności.

Na badanie należy zabrać ze sobą:
 • karty informacyjne ze szpitala z oddziałów: neurologii, neurochirurgii, intensywnej terapii, psychiatrii, rehabilitacji neurologicznej,
 • opisy badań obrazowych mózgu (tomografia lub rezonans głowy),
 • wyniki dotychczasowych badań lub opinii psychologa, neuropsychologa i/lub neurologopedy,
 • wyniki diagnoz integracji sensorycznej,
 • świadectwa szkolne, w których opisywano obraz funkcjonowania dziecka w szkole
 • listę przyjmowanych leków,
 • okulary do czytania, aparat słuchowy.

Koszt jednej wizyty w ramach diagnozy neuropsychologicznej - 200 zł
Koszt wydania opinii - 150 zł